Bài 3: Rút gọn phân thức

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 22:24

a: ĐKXĐ: x<>2

\(\dfrac{2x^2-1}{x-2}+\dfrac{-x^2-3}{x-2}\)

\(=\dfrac{2x^2-1-x^2-3}{x-2}\)

\(=\dfrac{x^2-4}{x-2}=\dfrac{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}{x-2}=x+2\)

b: ĐKXĐ: \(x\ne\pm y\)

\(\dfrac{x}{x+y}+\dfrac{y}{x-y}\)

\(=\dfrac{x\left(x-y\right)+y\left(x+y\right)}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\)

\(=\dfrac{x^2-xy+xy+y^2}{x^2-y^2}=\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}\)

c: ĐKXĐ: x<>1

\(\dfrac{x^3+1}{1-x^3}+\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{x+1}{x^2+x+1}\)

\(=\dfrac{-x^3-1}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}+\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{x+1}{x^2+x+1}\)

\(=\dfrac{-x^3-1+x\left(x^2+x+1\right)-\left(x+1\right)\cdot\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(=\dfrac{-x^3-1+x^3+x^2+x-x^2+1}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(=\dfrac{x}{x^3-1}\)

d: ĐKXĐ: x<>0; y<>0; x<>-y

\(\dfrac{x+2}{x^2+xy}-\dfrac{y-2}{xy+y^2}\)

\(=\dfrac{x+2}{x\left(x+y\right)}-\dfrac{y-2}{y\left(x+y\right)}\)

\(=\dfrac{y\left(x+2\right)-x\left(y-2\right)}{xy\left(x+y\right)}\)

\(=\dfrac{xy+2y-xy+2x}{xy\left(x+y\right)}=\dfrac{2\left(x+y\right)}{xy\left(x+y\right)}=\dfrac{2}{xy}\)

e: ĐKXĐ: \(x\notin\left\{0;\dfrac{3}{2};-\dfrac{3}{2}\right\}\)

\(\dfrac{1}{2x^2-3x}-\dfrac{1}{4x^2-9}\)

\(=\dfrac{1}{x\left(2x-3\right)}-\dfrac{1}{\left(2x-3\right)\left(2x+3\right)}\)

\(=\dfrac{2x+3-x}{x\left(2x-3\right)\left(2x+3\right)}=\dfrac{x+3}{x\left(2x-3\right)\left(2x+3\right)}\)

f: ĐKXĐ: \(x\notin\left\{3;-3\right\}\)

\(\dfrac{2x}{9-x^2}+\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x+3}\)

\(=\dfrac{-2x}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}+\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x+3}\)

\(=\dfrac{-2x+x+3-x+3}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=\dfrac{-2x+6}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=-\dfrac{2}{x+3}\)

g: 

ĐKXĐ: x<>0; y<>0; x<>-y

\(\dfrac{x}{xy+y^2}-\dfrac{y}{x^2+xy}\)

\(=\dfrac{x}{y\left(x+y\right)}-\dfrac{y}{x\left(x+y\right)}\)

\(=\dfrac{x^2-y^2}{xy\left(x+y\right)}=\dfrac{\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{xy\left(x+y\right)}=\dfrac{x-y}{xy}\)

h: ĐKXĐ: \(x\notin\left\{2;-2\right\}\)

\(\dfrac{x^2+4}{x^2-4}-\dfrac{x}{x+2}-\dfrac{x}{2-x}\)

\(=\dfrac{x^2+4}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\dfrac{x}{x+2}+\dfrac{x}{x-2}\)

\(=\dfrac{x^2+4-x\left(x-2\right)+x\left(x+2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}\)

\(=\dfrac{x^2+4-x^2+2x+x^2+2x}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=\dfrac{x^2+4x+4}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}\)

\(=\dfrac{\left(x+2\right)^2}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=\dfrac{x+2}{x-2}\)

i: ĐKXĐ: x<>1

\(\dfrac{5}{6x-6}+\dfrac{9}{14x-14}+\dfrac{6}{7x-7}\)

\(=\dfrac{5}{6\left(x-1\right)}+\dfrac{9}{14\left(x-1\right)}+\dfrac{6}{7\left(x-1\right)}\)

\(=\dfrac{1}{x-1}\left(\dfrac{5}{6}+\dfrac{9}{14}+\dfrac{6}{7}\right)\)

\(=\dfrac{1}{x-1}\cdot\left(\dfrac{35}{42}+\dfrac{27}{42}+\dfrac{36}{42}\right)\)

\(=\dfrac{1}{x-1}\cdot\dfrac{98}{42}=\dfrac{7}{3\left(x-1\right)}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinh Cẩm Tú
Xem chi tiết
yến nhi
Xem chi tiết
Vũ Thu Nguyệt
Xem chi tiết
Vũ Thu Nguyệt
Xem chi tiết
Huyền Trang
Xem chi tiết
Lime
Xem chi tiết
Mập ak
Xem chi tiết
Tăng Hoàng Quân
Xem chi tiết
Trần khánh chi
Xem chi tiết
Trần khánh chi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)