Ôn tập chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Huỳnh Thanh Phong
19 tháng 9 lúc 12:05

a) \(A=\left(\dfrac{2+x}{2-x}-\dfrac{2-x}{2+x}-\dfrac{4x^2}{x^2-4}\right):\dfrac{x-3}{2x-x^2}\) (ĐK: \(x\ne0;x\ne\pm2;x\ne3\))

\(A=\left[-\dfrac{x+2}{x-2}+\dfrac{x-2}{x+2}-\dfrac{4x^2}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}\right]:\dfrac{x-3}{2x-x^2}\)

\(A=\left[\dfrac{\left(x-2\right)^2}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}-\dfrac{\left(x+2\right)^2}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}-\dfrac{4x^2}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}\right]\cdot\dfrac{2x-x^2}{x-3}\)

\(A=\dfrac{x^2-4x+4-x^2-4x-4-4x^2}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}\cdot\dfrac{2x-x^2}{x-3}\)

\(A=\dfrac{-4x^2-8x}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}\cdot\dfrac{x\left(2-x\right)}{x-3}\)

\(A=\dfrac{-4x\left(x+2\right)}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}\cdot\dfrac{-x\left(x-2\right)}{x-3}\)

\(A=\dfrac{4x^2\left(x+2\right)\left(x-2\right)}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)}\)

\(A=\dfrac{4x^2}{x-3}\)

b) Ta có: 

\(\left|x\right|=1\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-1\end{matrix}\right.\)

TH1: x=1

\(A=\dfrac{4\cdot1^2}{1-3}=\dfrac{4}{-2}=-2\)

TH2: x=-1

\(A=\dfrac{4\cdot\left(-1\right)^2}{-1-3}=\dfrac{4}{-4}=-1\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 12:19

a) \(A=\left(\dfrac{2+x}{2-x}-\dfrac{2-x}{2+x}-\dfrac{4x^2}{x^2-4}\right):\dfrac{x-3}{2x-x^2}\left(x\ne0;\pm2\right)\)

\(\Leftrightarrow A=\left[\dfrac{\left(2+x\right)^2-\left(2-x\right)^2+4x^2}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}\right]-:\dfrac{x-3}{x\left(2-x\right)}\)

\(\Leftrightarrow A=\left[\dfrac{4+4x+x^2-\left(4-4x+x^2\right)+4x^2}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}\right]-:\dfrac{x-3}{x\left(2-x\right)}\)

\(\Leftrightarrow A=\left[\dfrac{4x^2+8x}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}\right]:\dfrac{x-3}{x\left(2-x\right)}\)

\(\Leftrightarrow A=\left[\dfrac{4\left(x+2\right)}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}\right]:\dfrac{x-3}{x\left(2-x\right)}\)

\(\Leftrightarrow A=\dfrac{4}{2-x}.\dfrac{x\left(2-x\right)}{x-3}=\dfrac{4x}{x-3}\)

b) \(\left|x\right|=1\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-1\end{matrix}\right.\)

- Với \(x=1:\)

\(A=\dfrac{4x}{x-3}=\dfrac{4.1}{1-3}=-2\)

- Với \(x=-1:\)

\(A=\dfrac{4x}{x-3}=\dfrac{4.\left(-1\right)}{-1-3}=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Mai
Xem chi tiết
Trần Ngọc Thảo
Xem chi tiết
Chii Phương
Xem chi tiết
Con Bò Nguyễn
Xem chi tiết
_Banhdayyy_
Xem chi tiết
vũ linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)