Bài 4: Đường tiệm cận

Nguyễn Việt Lâm
1 tháng 11 2021 lúc 13:02

a.

\(-2x^2+x+3=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-1\\x=\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\) (và đều không phải nghiệm của tử số)

\(\Rightarrow x=-1\) và \(x=\dfrac{3}{2}\) là 2 TCĐ

b.

\(x^2-5x-4=0\Rightarrow x=\dfrac{5\pm\sqrt{41}}{2}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{5\pm\sqrt{41}}{2}\) là 2 TCĐ 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Muon Lam Quen
Xem chi tiết
Nguyển Thủy Tiên
Xem chi tiết
Trần T.Anh
Xem chi tiết
Trần T.Anh
Xem chi tiết
Trần T.Anh
Xem chi tiết
Lê Huy Hoàng
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Mai Clover
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Dương
Xem chi tiết