Nhiệt học lớp 6 - Hỏi đáp

Hai cốc thủy tinh chồng lên nhau bị khít lại . Muốn tách hai cốc ta làm thế nào ?

Được cập nhật 09/10/2016 lúc 14:32 7 câu trả lời

1. Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất được xếp theo thứ tự vần chữ cái: (k pjt kẻ bảng)

Chất                                               Nhiệt đô nóng chảy                                      Nhiệt độ sôi

Chì                                                           3270C                                                         16130C

Nước                                                       00C                                                              1000C

Ôxi                                                          - 2190C                                                       - 1830C

Rượu                                                      - 1170C                                                          780C

Thủy Ngân                                              - 390C                                                             3570C                                                  

1. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, thấp nhất?

2. Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, thấp nhất?

3. Ở trong phòng có nhiệt độ 250C thì chất nào trong những chất kể trên ở thể rắn, thể lỏng và thể khí?

 

 

 

3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: