Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ KonTum , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 130
Điểm GP 14
Điểm SP 352

Người theo dõi (36)

Đang theo dõi (10)