Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1439
Điểm GP 302
Điểm SP 1310

Người theo dõi (217)

Minz Ank
Skymtp
nguyễn thu hoài
Manjiro Sano

Đang theo dõi (0)