Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 653
Điểm GP 0
Điểm SP 472

Người theo dõi (73)

阮氏香江
Nien Bay Bổng
Nguyễn An Thư
Ari Chan TM
Vũ Linq NHi

Đang theo dõi (187)