Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 272
Điểm GP 7
Điểm SP 5

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (7)