Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (15)