Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 225
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (5)

Dòng thời gian