Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 148
Số lượng câu trả lời 95
Điểm GP 5
Điểm SP 114

Người theo dõi (33)

Nhật Thiên
Tojimomi Ngoc
jackson
Ngọc Minh

Đang theo dõi (35)

Dòng thời gian