Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (2)

DTD2006ok

Dòng thời gian