Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 46
Điểm GP 0
Điểm SP 97

Người theo dõi (21)

Đang theo dõi (15)