Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (8)