Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 1347
Điểm GP 102
Điểm SP 1220

Người theo dõi (251)

ngọc hân
Sainin Pro
Cao ngocduy Cao
KO tên

Đang theo dõi (180)