Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 99
Số lượng câu trả lời 1069
Điểm GP 25
Điểm SP 482

Người theo dõi (45)

heart beat
Trịnh Thanh Lâm
Thuỳ Linh Trần

Đang theo dõi (49)