Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (19)

Dòng thời gian


Chủ đề:

Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu hỏi:

trình bày những thuận lợi và khó khăn về dân cư , xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... help me !