Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 346
Điểm GP 12
Điểm SP 186

Người theo dõi (11)

lubi
pampam=))

Đang theo dõi (18)