Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 414
Điểm GP 74
Điểm SP 121

Người theo dõi (23)

Đang theo dõi (1)

Đỗ Quyên