Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 51
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (4)

lion messi
Linh Linh
阮芳邵族

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian