Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 1
Điểm SP 10

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian