Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 997
Điểm GP 72
Điểm SP 638

Người theo dõi (179)

Đang theo dõi (52)