Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ An Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 45
Số lượng câu trả lời 330
Điểm GP 28
Điểm SP 449

Người theo dõi (213)

Đang theo dõi (182)