Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 17
Điểm SP 45

Người theo dõi (7)

anaxi
Deadman_123
BM_CU BO
Naruto

Đang theo dõi (1)