Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 62
Điểm GP 29
Điểm SP 187

Người theo dõi (17)

Đang theo dõi (17)

Kiara Nguyễn
ADSVN. VN
Não Gà

Dòng thời gian