Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 163
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 1
Điểm SP 13

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (7)