Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 1022
Điểm GP 90
Điểm SP 1077

Người theo dõi (45)

Đang theo dõi (7)