Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 482
Điểm GP 68
Điểm SP 554

Người theo dõi (76)

Thu Hiền
Linh Tran
Võ Bảo Vân

Đang theo dõi (13)