Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 161
Điểm GP 36
Điểm SP 663

Người theo dõi (21)

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian