Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 120
Số lượng câu trả lời 539
Điểm GP 11
Điểm SP 398

Người theo dõi (196)

Đang theo dõi (65)