Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 26
Số lượng câu trả lời 36
Điểm GP 2
Điểm SP 17

Người theo dõi (4)

Park Jimin
Võ Bảo Vân

Đang theo dõi (7)

Ngố ngây ngô
Vũ Như Quỳnh
Park Jimin