Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 235
Điểm GP 2
Điểm SP 158

Người theo dõi (132)

Đang theo dõi (157)

Phạm Mỹ Dung
Bùi Thị Vân
Thiênn Dii