Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 73
Số lượng câu trả lời 162
Điểm GP 13
Điểm SP 22

Người theo dõi (2)

Jackson Williams
Billy Nguyen

Đang theo dõi (2)

Quoc Tran Anh Le
POP POP