Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian