Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (1)

Ngô Khánh Duyên

Đang theo dõi (1)

Lê Phương Mai