Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 68
Điểm GP 10
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian