Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 133
Điểm GP 10
Điểm SP 39

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (1)

Đỗ Quyên