Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 484
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (51)

Đang theo dõi (2)