Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 521
Điểm GP 188
Điểm SP 736

Người theo dõi (66)

@ankim_10293
GDucky
Minz Ank
TuiTenQuynh
Hòa An Nguyễn

Đang theo dõi (10)

Đỗ Thanh Hải
Ngố ngây ngô
Hà Đức Thọ
Đức Minh