Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 4158
Điểm GP 851
Điểm SP 6049

Người theo dõi (119)

Demo:))
ht14207
Thiyhithu Nguyen
Tuệ Lâm
Đỗ Bảo Châu

Đang theo dõi (4)

Đỗ Tuệ Lâm
N           H
N H
huehan huynh