Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 4158
Điểm GP 850
Điểm SP 6043

Người theo dõi (120)

ht14207
Thiyhithu Nguyen
Tuệ Lâm
Đỗ Bảo Châu
Hồ Hải Nam

Đang theo dõi (4)

Đỗ Tuệ Lâm
N           H
N H
huehan huynh