Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 59
Số lượng câu trả lời 133
Điểm GP 0
Điểm SP 18

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (3)