Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 97
Số lượng câu trả lời 8982
Điểm GP 4056
Điểm SP 11096

Người theo dõi (1030)

Đức Kiên
#Blue Sky
9323
Anh Thư Bùi

Đang theo dõi (12)

Quang Nhân
Hoàng Tử Hà
Đỗ Quyên
Ngố ngây ngô
Sone Yoonsic

IV. Choose the best answer.

1. We bought some cheese and ham. …………cheese was delicious.

A. a                                   B. an                                       C. the                                D. no article

2. It's ……………….interesting book.

A. a                                   B. an                                       C. the                                D. no article

3. There was ……………document on the table.

A. a                                   B. an                                      C. the                                D. no article

4. Experts say that ………………….coffee can be good for your health.

A. a                                   B. an                                       C. the                                D. no article

5. I don't have …………car.

A. a                                   B. an                                       C. the                                D. no article

6. My father is …………police officer.

A. a                                   B. an                                       C. the                                D. no article

7. Everybody knows that  …………….. cats are very independent animals.

A. a                                   B. an                                       C. the                                D. no article

8. 'Where is Jennifer?' 'She's in _____ kitchen.'

A. a                                   B. an                                       C. the                                D. no article

9. Do you want to have _____ lunch with me?

A. a                                   B. an                                       C. the                                D. no article

10. I want to learn how to play _____ piano.

A. a                                   B. an                                       C. the                                D. no article

11. We want to buy _____ new car.

A. a                                   B. an                                       C. the                                D. no article

 

12. My favourite subject is _____ history.

A. a                                   B. an                                       C. the                                D. no article

13. Laura has …………….dog and some cats. ………….. dog is really cute.

A. a – a                             B. a – no article                    C. a – the                         D.  a – an

14. I don't like …………….chicken, but I like …………….chicken that my mother cooks.

A. a- the                           B. no article – a                     C. no article – the           D. a - a

15. Newcastle is …………… town in ……………… north of ……………. England.

A. a – the – no article     B. the – a- no article             C. no article – a- the       D. a – the – an