Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 718
Điểm GP 233
Điểm SP 973

Người theo dõi (204)

Đang theo dõi (59)

violet
Phùng Khánh Linh
Huong San