Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 101
Điểm GP 3
Điểm SP 60

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (14)

Hà Chill
Thanh Trung
THIÊN BÌNH
Kieu Diem