Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 439
Điểm GP 1
Điểm SP 119

Người theo dõi (14)

Đang theo dõi (18)

Bommer
Mila ny Tùng
Alice
nezuko-chan