Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 42
Điểm GP 5
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Chiến Binh

Đang theo dõi (5)

Người Già
HOC24 CONFESSIONS
Chiến Binh
Citii?
456
456