Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 2
Điểm SP 7

Người theo dõi (1)

9323

Đang theo dõi (1)

Cô Tuyết Ngọc