Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 64
Số lượng câu trả lời 151
Điểm GP 3
Điểm SP 38

Người theo dõi (4)

Jackson Williams
iloveyou
Miền Nguyễn

Đang theo dõi (4)

Jackson Williams
Miền Nguyễn
iloveyou

Câu trả lời: