Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 4549
Điểm GP 58
Điểm SP 5153

Người theo dõi (135)

Thangthieunang
Huy Jenify
9323
Mr 9323
Phan Hai Bang

Đang theo dõi (13)

9323
Thangthieunang
Khánh Linh
ERROR
Khánh An