Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 2841
Điểm GP 272
Điểm SP 3522

Người theo dõi (53)

Đang theo dõi (4)

Karik-Linh
Cihce
Sanata